COFFEE ADDRESS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISPOLIITIKA
Viimati uuendatud 25. jaanuaril 2019. aastal

1. Mõisted
Klient – iga juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on väljendanud soovi kasutada mõnda Coffee Address pakutavat teenust.
Isikuandmed - mis tahes Kliendi kontaktisikute - füüsiliste isikutega seotud teave, mida oleme omandanud Teiega koostöö ajal, või ka sellepärast, et olete kasutanud võimalust taotleda mõnda meie veebisaidil märgitud teenust või tellinud Coffee Address uudiskirja.
Töötlemine - igasugune isikuandmetega seotud tegevus, sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu tagamine, taotluste kogumine, edastamine jms.

2. Teave andmehalduri kohta
Käesolevas Poliitikas märgitud Isikuandmete andmehaldur on Coffee Address OÜ, ühtne registreerimisnumber 10260239, juriidiline aadress: Tallinn, Töökoja 1, 11313 (edaspidi tekstis – Coffee Address) ja Baltic Coffee Holding, SIA, ühtne registreerimisnumber 40203047754, juriidiline aadress: Jaunmoku tänav 34, Riia, LV-1046 (edaspidi tekstis – Baltic Coffee Holding). Coffee Address ja Baltic Coffee Holding töötlevad Teie isikuandmeid kaashalduritena ning nende vastastikused kohustused, õigused ja pädevus isikuandmete töötlemisel reguleeritakse nende vahelise lepinguga. 

3. Dokumendi eesmärk
3.1. Poliitika eesmärk on pakkuda ja teavitada Kliente Coffee Address poolt töödeldavate isikuandmete kohta vastavalt Läti Vabariigi õigusaktide nõuetele, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta Määrusele 2016/679 füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba käitlemise kohta (edaspidi tekstis - Määrus) ja muude eraelu puutumatust ja andmete töötlemist käsitlevate õigusaktidele.
3.2. Selles Isikuandmete töötlemise poliitikas (edaspidi tekstis - Poliitika) on osutatud teave, mil viisil Coffee Address töötleb selle klientide Isikuandmeid. Käesolevas Poliitikas määratud kohaldatakse kõigile Coffee Address klientidele, kes on kasutanud või on väljendanud soovi kasutada Coffee Address teenuseid, sealhulgas suhetes Klientidega, kes on loodud enne käesoleva Poliitika jõustumist.

4. Isikuandmete kategooriad
Kui olete meie Klient, olete olnud meie Klient või oleme avaldanud soovi saada meie Kliendiks, siis teenuse osutamise eesmärgil, koostöö käigus kogume Teilt ja tõtleme järgmisi Isikuandmeid: kontaktisiku ees-, perekonnanimi, ametikoht, e-post, kontakttelefon, samuti Coffee Address ja Kliendi kontaktisiku vahelised suhtlusandmed, mis on seotud Kliendi tellimuste, teenuse sisseseadmise, või ka esitatud kaebustega teenuse kvaliteedi kohta.

5. Isikuandmete Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk
5.1. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks: Vastavalt Määruse 6.artikli lg 1 alapunktile b. Coffee Address töötleb Klientide Isikuandmeid teenuslepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, tagamaks, et Kliendiandmed oleks ajakohased ja täpsed, et osutada lepingu täitmisega seotud teabevahetust, et teavitada Kliente muudatustest lepingutes või teenuste osutamise käigus, et väljastada ja esitada arveid osutatud teenuste eest. Samuti, et Kliendi soovil võtta tarvitusele meetmeid enne lepingu sõlmimist.
5.2. Kliendi ja Coffee Address õiguslike huvide tagamiseks ja kaitsmiseks ning ka nõudeõiguste realiseerimiseks: Määruse 6.artikli lg 1 alapunkti f alusel, järgides Coffee Address, samuti Kliendi õigustatud huve – tundma oma teenuste osutamise protsessi, eesmärgiga parandada teenuse ja suhtlusprotsessi, samuti, et koolitada personali, koguda tõendeid teostatud tehingute, saadud Kliendi tellimuste, koostöö käigus teostatud ärisuhtluste kohta seoses osutatud teenustega.
5.3. Teenuste kvaliteedi ja ettevõttesiseste äri korraldamise protsesside parandamiseks: Määruse 6.artikli lg 1 alapunkti f alusel, järgides Coffee Address õigustatud huve, pidevalt parandada teenuse osutamise protsessi, täiustada tehnilisi süsteeme, IT-infrastruktuuri jms. Coffee Address võib töödelda Kliendi Isikuandmeid testrežiimis selliste süsteemide ja teenuste testimiseks.
5.4 Reklaamialase ja muu informatsiooni saatmine. Lähtudes Regulatsiooni Artiklist 6(1)(a), kui te olete andnud nõusoleku saamaks Coffee Addressilt informatiivseid uudiseid, teavet tellitud teenuste staatuse kohta või muud tüüpi info osas, siis töötleme teie isikuandmeid selleks, et edastada teile Coffee Addressi uudiseid või muud tüüpi infot vastavuses teie poolt antud nõusoleku ulatusega. Samaaegselt pakume teile lihtsat tasuta võimalust loobumaks reklaamialase või muu info saamisest.

6. Isikuandmete saajad
6.1. Teie Isikuandmete töötlemiseks kvaliteetse teenuse osutamise eesmärgil Coffee Address võib kasutada teenusepakkujaid, kes töötlevad Teie Isikuandmeid. Sellistel juhtudel võtab Coffee Address tarvitusele vajalikke meetmeid tagamaks, et sellised Isikuandmete töötlejad töötlevad Isikuandmeid vastavalt Coffee Address juhistele ja kooskõlas õigusaktide nõuetega ning nõuavad ka asjakohaste turvameetmete rakendamist.
6.2. Samuti, paremate teenuste tagamiseks võime teha koostööd mõne koostööpartneriga, kes samuti võivad töödelda Teie Isikuandmeid sõltumatu haldurina või kaashaldurina. Sellistel juhtudel teavitatakse Teid sellest asjaolust ja andmete töötlemisest Teid teavitatakse enne vastava teenuslepingu sõlmimist, niivõrd kui see on praktiliselt teostatav ja on kooskõlas õigusaktide nõuetega.
6.3. Coffee Address võib olla kohustatud edastama Teie Isikuandmeid ka seadusandluses nimetatud pädevatele asutustele ning Coffee Address võib Teie Isikuandmeid edastada kohtuvälistele võla sissenõudmise teenusepakkujatele, realiseerides oma seadusjärgseid õigusi oma finantshuvide kaitsele. Sellistel juhtudel Coffee Address tagab, et asutustele edastatakse ainult seaduses sätestatud Isikuandmed ning tagatakse, et Isikuandmetele ei oleks juurdepääsu isikutel, kellel puudub vastav volitus.
6.4. Coffee Address teostatav Isikuandmete töötlemine toimub ainult Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas.

7. Andmete säilitamine ja tehniline turvalisus
7.1. Coffee Address tagab Kliendi Isikuandmete konfidentsiaalsuse õigusaktides sätestatud raamistikus ja korras ning on võtnud tarvitusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävimise eest, sealhulgas võimaluse korral rakendades järgmised turvameetmed: (a) andmete krüpteerimine andmete edastamisel (SSL-krüpteerimine); (b) tulemüür; c) sissetungi vältimise ja avastamise programmid; d) andmeedastus HTTPS-protokolli abil; e) Coffee Address personali juurdepääs erinevatele andmetöötlussüsteemidele on registreeritud ja kaitstud; f) muud tehnoloogilise arenguga kooskõlas olevad meetmed. 7.2. Coffee Address säilitab ja töötleb Kliendi Isikuandmeid, kuni on olemas üks järgmistest Isikuandmete töötlemise alustest: (a) kehtib Kliendiga sõlmitud teenuste ja kaupade ostu leping; (b) tähtaja jooksul, mis seaduses on sätestatud Coffee Address või Kliendi vastastikuse nõudeõiguse realiseerimiseks pärast lepingu lõppemist; c) tähtaja jooksul, mis Coffee Address on määratud seadustega sätestatud kohustuslike ülesannete täitmiseks; (d) seni, kuni on olemas Kliendi nõusolek vastavate Isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui ei ole olemas muu Isikuandmete töötlemise alus. 7.3. Punktis 7.2 nimetatud Isikuandmete töötlemise aluste lõpetamisel kustutatakse Coffee Address valduses olevad Isikuandmed.

8. Andmesubjektide õigus teabele ja andmete parandamisele
8.1. Coffee Address tagab Kliendi kontaktisikutele (andmesubjektidele) Isikuandmete töötlemisel järgmised õigused:
(a) Taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on mittevastavad, puudulikud või valed;
(b) On vastu oma Isikuandmete töötlemisele, kui Isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvidele, sealhulgas turunduspakkumiste saamisele või uuringutes osalemisele; 
(c) Nõuda oma Isikuandmete kustutamist, kuid ainult juhul, kui Isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel, samuti juhtudel, kui Coffee Address ei ole enam seadustes sätestatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus;
(d) Nõuda oma Isikuandmete töötlemise piiramist kooskõlas kehtivate seadustega, näiteks siis, kui Coffee Address hindab, kas andmesubjektil on õigus nõuda tema andmete kustutamist;
(e) töötleb Kliendi kontaktisiku Isikuandmeid, samuti omada juurdepääsu neile; (f) Tühistada oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks, kui see põhineb nõusolekule; (g) Esitada kaebusi Isikuandmete kasutamise üle, kui Klient leiab, et Coffee Address teostatav Isikuandmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve vastavalt kohandatavatele kehtivatele seadusaktidele, esitades kaebuse mis tahes järgmistele asutustele: Lätis – Riiklikule andmekogu inspektsioonile ( www.dvi.gov.lv ); Eestis - Andmekaitseinspektsioonile ( https://www.aki.ee/enpectorate ); Leedus - Valstybine duomenu apsaugos inspekcija ( https://ada.lt/go.php/eng/img ). 
8.2. Kliendi kontaktisikud võivad esitada oma õiguste realiseerimise taotlused kirjalikus vormis Coffee Address e-postile, allkirjastades taotluse turvalise elektroonilise allkirjaga ning saata selle e-posti aadressile info@coffeeaddress.ee või saata kirjaliku taotluse käesoleva poliitika punktis 2 nimetatud vastutavate töötlejatele aadressidele. 

9. Küpsised
9.1. Nagu enamik teisi veebisaite, kasutatakse ka sellel veebisaidil küpsiseid (inglise keeles – cookies). Küpsiste kasutamise poliitika kohta saate tutvuda siin .
9.2. Coffee Address veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, millel on oma kasutustingimused ja mille eest Coffee Address ei
vastuta.

10. Muud sätted
10.1. See Poliitika Kliendile on kättesaadav Coffee Address veebilehel www.coffeeaddress.ee .
10.2. Coffee Address võib teha käesolevas Poliitikas täiendused ja muudatused, sellistest muudatustest teavitades Klientide kontaktisikuid e-posti aadressile ning
avaldades uuendatud Poliitikat veebisaidile.